Podnikateľský plán

Podnikateľský plán 

Podnikateľský plán sa  v praxi nazýva aj ako business plán alebo podnikateľský zámer. Predstavuje písomný dokument, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Tak tiež zobrazuje podnikateľské aktivity za určité časové obdobie, na ktoré sa tento podnikateľský plán vypracováva. Ide v podstate o interný plánovací nástroj. V malých a stredných podnikoch je to plánovací dokument. 

Tento podnikateľský plán tvorí tri základné zložky, čiže úlohy

          1.) odráža podnikové ciele 

          2.) vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoju firmy 

          3.) odráža kvalitu riadenia firmy 

 

step-by-step-g7b3ac1ef8_640

Podnikateľský plán má rôzne funkcie: 

           – vnútorná funkcia – je súčasťou kontroly a riadenia firmy, vypracováva sa v globálnych ukazovateľoch výstupov v časovom horizonte štvrťročnom, mesačnom a ročnom (domáci dokument) 

           – vonkajšia funkcia – slúži na prezentáciu firmy navonok, vypracováva sa pre veriteľov, investorov, obchodných partnerov. 

Obsah a hlavne štruktúra podnikateľského plánu v skratke: prehľad základných informácií, podnik, produkt služby, trh, konkurencia, marketing a trhová stratégia, administratíva- umiestnenie podniku, analýza rizík, organizácia a riadenie podniku, financie. 

Tento podnikateľský plán by mal mať 20 a najviac až 30 strán. Podnikateľský plán sa zostavuje hlavne pred začatím podnikateľského plánu, pred zavedením nového produktu, pri expanzii na nové trhy, pri fúzií s novým podnikom a pri hľadaní cudzích finančných zdrojov ako sú investori.  

plan-b-ga211a9d93_640

Najdôležitejší pojem pri podnikateľskom pláne je plánovanie. Plánovanie predstavuje proces vytýčenia cieľov podniku, vymedzenie zdrojov podniku a určenie postupov na dosiahnutie týchto cieľov. A nakoniec výsledkom plánovania je plán, ktorý je zameraný na cieľ organizačnej jednotky podnikateľského subjektu a na stanovenie prostriedkov a postupov a ako ho v požadovanej lehote dosiahnuť.